نمایندگی سلمان فارسی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی بهره برداری نمایید. http://c60esfahan.mihanblog.com 2018-09-20T12:52:56+01:00